詩。ลูกชายพี่รมณ์ ด.ช ปภิณวิทย์ คำแคว่น โฟโต้
น้องโฟโต้โมโหแล้วนะ


ด.ช ปภิณวิทย์ คำแคว่น โฟโต้

ม1/13

นาย พิทักษ์ คำคว่น

นาย พิทักษ์  คำคว่น

30/7/51

บทที่4

บทที่4
สื่อการสอนวัสดุอุปกรณ์

หรือวิธีการใดๆที่ครูนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือเชื่อมในการถ่ายทอด ความรู้ ทัศนคติ
ทักษะประกอบการณ์ไปสู่ผู้เรียนคุณค่าของสื่อ

1.คุณค่าด้านวิชาการ ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้วยประสาทสัมพัสทั้ง5

2.คุณค่าทางด้านจิตวิทยาการรับรู้ สื่อเป็นศูนย์ความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น

3.คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้าได้เร็วและมากขึ้นประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจคุณสมบัติของสื่อ

1.สามารถจัดยึดประสบการณ์ กิจกรรม และการกระทำที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วไว้ได้

2.สามารถจัด แจกแจง ปรุงแต่งประสบการณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน

3.สามารถจำแนก และขยายจำนวนของสื่อเป็นหลายฉบับเพื่อเผยแพร่สู่ผู้เรียนจำนวนมากประเภทของสื่อ

1.วัสดุ เป็นสื่อเล็กหรือเบา บางทีนิยมเรียกว่า ซอฟต์แวร์ มีคุณค่าต่อผู้การเรียนรู้มาก เนื่องจากสื่อวัสดุประเภทนี้สามารถเก็บความรู้ได้

2.อุปกรณ์ เป็นสื่อใหญ่หรือสิ่งหนักบางทีนิยมเรียนว่า ฮาร์ดแวร์ โดยทั่วไปประกอบด้วยเครื่องยนต์ กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

3.วิธีการเทคนิคกิจกรรม เป็นสื่อที่ความหมายกว้างคอบคุมสื่ออื่นๆด้วยสื่อประเภทนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลายๆด้านการจำแนกตามแบบของสื่อ

1.สิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาในรูปแบบของตัวหนังสือและรูปภาพซึ่งอาจเป็นภาพสี ภาพขาวดำ หรือรายเส้น

2.วัสดุกราฟิก เป็นสื่อที่แสดงเนื้อหาด้วยรูปภาพ

3.เครื่องฉาย เป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาด้วยข้อความและรูปภาพ แล้วนำเสนอบนเครื่องฉาย

4.วัสดุทอดเสียง เป็นสื่อที่นำเสนอเนื้อหาด้วยเสียงได้แก่ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเสียงหลักการเลือกใช้สื่อการสอนการเลือก ครูต้องมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายชองบทบาท ความมุ่งหมายของการใช้ ลักษณะและธรรมชาติของสื่อการสอนแต่ละชนิด และมีความรู้เกี่ยวกับสื่อ

1. เลือกใช้สื่อตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

2. เลือกใช้สื่อตามลำดับคุณค่าของสื่อแต่ละชนิด สื่อการสอนแต่ละชนิดมีคุณค่าในการเก็บรักษาเนื้อหาความรู้การแสดงและใช้งานต่างกันเลือกใช้สื่อตามขนาดของผู้เรียน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยต่างกันจากการใช้สื่อการเรียนการสอนคือ ขนาดของกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนควรพิจารณาว่าผู้เรียนมีจำนวนเท่าใด เป็นรายบุคคล หรือกลุ่มใหญ่ ประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนการเตรียมการเลือกการใช้สื่อการสอนมักจะกระทำหลังจากที่เลือกสื่อได้แล้ว เช่น การเตรียมครู การเตรียมผู้เรียนการเตรียมชั้นเรียนการเตรียมครู ได้แก่ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม บันทึกข้อที่จะสอนไว้ตามลำดับ พิจารณาคุณค่า และวัตถุประสงค์การเตรียมผู้เรียน ได้แก่ จัดให้ผู้เรียนนั่งให้เหมาะสมกับการใช้สื่อแต่ละประเภท อธิบายให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าจะมีกิจกรรมอะไร ผู้เรียนควรทราบล่วงหน้า และควรสังเกตอะไรในขณะเรียนการเตรียมชั้นเรียน ได้แก่ เป็นการนำที่ได้เลือกและเตรียมไว้แล้วใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อหน้าผู้เรียนการใช้สื่อการสอนให้ได้ผลดีให้เริ่มต้นการนำอุปกรณ์ออกมาใช้ตามกำหนดไว้ทันทีข้อดีและข้อจำกัดสื่อการสอนสื่อการสอนประเภทนี้ไม่ต้องใช้เครื่องฉายสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ ตำรา คู่มือ
พบกับ บท ต่อไปได้เลยนะครับ
สวัสดี ครับ พี่น้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

หนุ่มเหนือ

หนุ่มเหนือ

คนนี้หัวใจ บอกยอม ครับ

คนนี้หัวใจ บอกยอม ครับ
คุณครู วิวรรธน์